มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)

iso-9001

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายใน องค์กร

ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึก ข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กร สามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

มาตรฐานสำหรับระบบบริหารสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

iso-14001

ISO 14001 เป็นมาตรฐานสำหรับระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายกับ EMS ทั่วโลก ด้วยองค์กรที่ผ่านการรับรอง 6,000 แห่ง ในสหราชอาณาจักร และองค์กรกว่า 111,000 แห่งที่ผ่านการรับรองในประเทศ 138 ประเทศทั่วโลก

ISO 14001:2015 กับ Best ISO Certification Co.,Ltd. ISO 14001 เป็นมาตรฐานที่สำคัญของระบบบริหารซึ่ง ระบุข้อกำหนดสำหรับการจัดเตรียมและดูแลรักษา EMS นโยบายสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามข้อกำหนด ของ ISO 14001 จำเป็นจะต้องยึดหลักการพื้นฐานสำคัญสามประการ หลักการเหล่านี้ได้แก่:

การป้องกันมลพิษ การปฏิบัติตามกฎหมาย การปรับปรุงพัฒนา EMS อย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งมั่นนี้ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการ รักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม