จัดซื้อ กับ จัดหา ต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ?
Share this :

จัดซื้อ กับ จัดหา

ต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ?





การจัดหา (Procurement) มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการจัดซื้อ (Purchasing) และทั้งสองคำนี้มักถูกนำมาใช้แทนกันบ่อยๆ แต่จริง ๆ แล้วทั้งสองฟังก์ชั่นนั้นค่อนข้างต่างกันชัดเจน - ทั้งในเป้าหมาย ขอบเขตงานที่ครอบคลุม บุคคลที่เกี่ยวข้อง และที่ชัดเจนที่สุด คือ เป้าหมายของงาน

What is Purchasing?  


การจัดซื้อ (Purchasing)  

หมายถึง “งานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการที่องค์กรต้องการ” การจัดซื้อ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดหา (Procurement) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การสั่งซื้อ เร่งรัดสินค้า รับสินค้าเข้าคลัง และชำระเงินให้ซัพพลายเออร์


กระบวนการจัดซื้อ (Purchasing)  ประกอบด้วย :


 • Obtaining a purchase requisition (การขอรับคำขอซื้อจากแผนกต่าง ๆ)

 • Requesting proposals and evaluating quotations (การขอข้อเสนอและการประเมินราคาจากผู้ขาย)

 • Dispatching official purchase orders (ส่งคำสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ)

 • Receiving products and services (การรับสินค้าและบริการเข้าคลัง)

 • Checking the quality of delivered items (ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า)

 • Effecting payment to vendors (การชำระเงินผู้ขาย)





What is Procurement ?

 1. การจัดหา (Procurement) หมายถึง“ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ” เป็นคำที่ครอบคลุมงานที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และหลังการซื้อสินค้าและบริการ กระบวนการจัดหาเป็นวิธีการจัดหาที่เริ่มต้นจากการระบุความต้องการและสิ้นสุดลงต่อเมื่อความต้องการเป็นจริงหรือไม่มีอยู่อีกต่อไป

  กระบวนการจัดหา (Procurement) ประกอบด้วย :


   1. Surveying the market (สำรวจตลาด)
   2. Spotting potential suppliers (การหาซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพ)
   3. Creating an approved list of vendors (การสร้างรายชื่อผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ)
   4. Spotting internal needs (การระบุความต้องการภายใน)
   5. Creating a purchase order (การสร้างคำสั่งซื้อ)
   6.  Requesting proposals and evaluating quotations (การขอข้อเสนอและการประเมินราคา)
   7.  Selecting the right supplier and negotiating effectively (เลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมและเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ)
   8.  Receiving goods and performing quality checks (การรับสินค้าและตรวจสอบคุณภาพ)
   9.  Developing and managing contracts (การพัฒนาและการจัดการสัญญา)
   10.  Obtaining invoice approvals and fulfilling payment terms (รับใบแจ้งหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงิน)
   11. Establishing a good supplier relationship (สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์)





  นอกเหนือจากรายการความแตกต่างที่กล่าวถึงข้างต้น การจัดหา (Procurement) และการจัดซื้อ (Purchasing) ยังมีความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การจัดซื้อ (Purchasing) มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะสั้น 5 เป้าหมาย คือ คุณภาพที่เหมาะสม - ปริมาณที่เหมาะสม - ราคาที่เหมาะสม - สถานที่ที่เหมาะสม - เวลาที่เหมาะสม ในขณะที่การจัดหา (Procurement) มุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ระยะยาว เช่น การได้เปรียบในการแข่งขันหรือความสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายขององค์กร


  เนื่องจากการจัดซื้อ (Purchasing) เป็นกระบวนการภายในกระบวนการจัดหา (Procurement) จึงมักจะถูกใช้สลับกันได้ ดังนั้นในโลกธุรกิจการฝึกฝนการใช้คำศัพท์ที่คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาหรือสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประจำ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในการใช้คำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายในธุรกิจได้


  -------------------------------

  คุยกันต่อได้ที่

  Facebook : Perfect working solution

  Youtube : PERFECT Group

  Blog : Perfect Working Solution

  กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ Perfect working solution ได้ที่นี่ คลิ